Centrumzdravi

Ochrana osobních údajů

GDPR - General Data Protection Regulation

Tato pravidla platí od 25.5.2018 ( původní zákon 101 Sb. ) pro ochranu soukromí popisují a definují, které osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovány a především, za jakým účelem, právě když využíváte web stránky. Popisují a definují, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje používány, případně sdíleny a chráněny. Veškeré znění naleznete na webu a v případě dotazů, incidentů máme uvedeny kontaktní informace. S obecným nařízením o ochraně osobních údajů, též označován pod názvem GDPR byly doplněny požadavky dle zákona. Základí pojmy, které se definovaly jsou Pověřenec | Správce. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě ( FO - fyzická osoba ) , kterou lze přímo a nebo nepřímo identifikovat. Odkaz na nějaký identifikátor, jméno, lokační údaje, fyzické, ekonomické nebo kulturní identity. Porušením se rozumí náhodnému nebo protiprávními zničení, prozrazení a nebo poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených a zpracovávaných dat. Správcem je fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Správcem je společnost Centrum zdraví- rehabilitace s.r.o. . Zpracováním dat je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji. Osobní údaje se chrání před neoprávněným zpracováním, ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zodpovědnost za zpracování osobních údajů

Za zodpovědnost dat, bezpečnost a správnost je určen zřizovatel webu, provozovatel a správce/pověřenec dat. S daty je manipulováno pouze a jen dle vymezení zákonem a dle pravidel o ochraně osobních údajů. Správcem osobních údajů je společnost Centrum zdraví - květ života s.r.o. .

Shromažďování osobních informací

Z web stránek shromažďujeme data : jméno, příjmení, telefon a zpráva. Dále IP adresu, OP systém, aplikace pro prohlížeč a lokaci. Osobní údaje zahrnují Vaše kontaktní údaje včetně jména, e-mailu, telefonního čísla/mobil pro kontakt s klientem a osobou, která nás kontaktovala na základě poptávce po službě. Přihlašovací informace k účtu k přihlášení na web aplikaci, včetně jména, pod kterým se na internetu vystupuje, hesla a jedinečného uživatelského ID. ( především u diskuzního fóra ). Dále monitorujeme i aplikace čas, počet návštěv, trvání, opakovanost návštěv a také osobní nastavení stroje - počítače. a používání souboru cookies. Shromažďování osobních údajů slouží výlučně pro pracovní činnost a práce s nimi. Data shromažďujeme v zabezpečené formě.

Důvod shromažďování dat

Důvodem shromažďování dat na webu je maximální rychlé umožnění načítání web prohlížeče a aplikací. Evidovaná data umožňují fungování určitých pluginů. Abychom Vás mohli kontaktovat, lokalizovat v rámci nabídky služeb a z důvodu bezpečnosti ( přihlášení do aplikace a správa dat ). Identifikační a telefonní čísla přístroje, stav volání, přístup do internetu a intranetu sítě, informace o úložné kapacitě dat a Cookies, adresy IP, údaje identifikující Váš internetový prohlížeč a verze. Dalším hlavním důvodem je shromažďování dat pouze pro pracovní činnost a poskytování služeb. Bez těchto dat nelze poskytovat a fungovat v ekonomickém světě.

Monitoring dat a jejich shromažďování :

Při používání web aplikace a administrátorského rozhranní (klient) monitorujeme všechny pohyby a přístupy. Důvodem je bezpečnost.

K evidenci dat informací používáme postupy, např. tzv. cookies a tyto informace se vstupem na web stránky mohou zahrnovat Vaši IP adresu, jedinečný identifikátor, informace o cookies, Vaše lokace, Informace o přístroji na kterém zobrazujete web a čas přístupu a referenční adresy URL. V případě používání webu a případně jejich aplikace, použijeme Vaše osobní údaje pro poskytnutí požadované služby. Data používáme k analýze reklam a lokace. Pokud například uskutečníte přístup na web a provedete odeslání kontaktního formuláře a nebo se přihlašujete do zákaznického rozhranní. Z důvodu předávání dat a informací je vždy zajistit bezpečnost toku informací. Informace jsou vedeny i pro účely účetnictví, statistické účely státní instituce, kontrol FÚ, státních institutů a auditů a pro další interní zpracování. Informace zpracováváme pouze pro účely k tomu určené. Dále také informace a data používáme ke zjištění-analýza a diagnostika minimalizovat problémy a maximalizovat efektivnost s nulovou tolerancí chyby. Pro ochranu Vašich práv, majetku a bezpečí. Vaše data využíváme k tomu, jak web stránky a aplikace používáte, a k prevenci a predikci, odhalení podvodu, zneužití, protiprávního použití a porušení podmínek používání. Ve vyjímečných případech shromažďování dat pro nařízení soudu, státních orgánů či podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Sdílení osobních údajů

Korporátní společnost Vaše osobní údaje může a nemusí sdílet se společnostmi pro účely - viz dokument - Celková deklarace cookie a možnost (GDPR) - verze GDPR_2018-25-05-B0: Data lze sdílet s třetími stranami - poskytovatel služeb zpracování osobních údajů jménem společnosti. Např. bankovní domy (zpracování plateb), zasílání a doručování, hostování, správu a servis našich údajů, distribuce elektronických zpráv, s dalšími stranami v rozsahu nezbytném pro a i dodržení/splnění výzev státních orgánů např. FÚ, nařízení soudu či příslušného právního předpisu. Pomoc při prevencí podvodům a při vyšetřování podvodů a s jakýmikoli dalšími třetími stranami, pakliže jste k tomu udělili souhlas. V případě vyžádání státní instituce ve vyjímečných případech nemusí být nesouhlas o zpracování ochraně osobních dat brán na zřetel v případě obzvláště závažného trestného činu.

V případě prodeje korporátní společnosti lze osobní údaje, které ve vztahu k Vám evidujeme také převést a nebo jeho části nebo obchodního majetku a i to včetně případu reorganizace nebo fůze (všech oblastí změn struktury) a likvidace korporátní společnosti. Obecná data sdílíme na sociálních sítích , zpravidla data třetích stran, např. novela zákona ve vztahu k účetnictví, FÚ kontrol jejich dožádání v rámci celého světa - celosvětově. Tento proces sdílení dat je vždy řízený proces. Osobní údaje nesdílíme bez řádného prověření, souhlasu a jsou dostupná pouze odpovědným osobám ve vztahu pouze a jen k pracovní činnosti.

Ochrana a správa osobních údajů

Data jsou nejcenější a patří pouze zodpovědným osobám. Zpracováváme pouze nutná data k výkonu a potřebám výkonu práce. Ochrana dat je důležitou součástí. Pro bezpečnost dat používáme technologické nástroje a řadu aplikací pro zabezpečení společně šifrovacích a autentifikačních nástrojů. Osobní údaje, které shromažďujeme a nebo zpracováváme v souvislosti s našimi weby a aplikacemi byly a budou uchovávány v rámci české republiky CZ a zemí EU. Data a Vaše osobní údaje jsou uchována po takovou dobu, nezbytně nutnou a dle potřeb k danému účelů uvedených v těchto pravidlech pro ochranu soukromí ( zákonem stanovené lhůty dobu uložení). Vaše právo v souvislosti s Vašimi osobními údaji jsou takové, že máte právo požadovat informovanost v případě, že vznesete dotaz, jak se s daty nakládá a přístup k Vašim údajům po pravostním ověření žadatele nebo kopie Vašich osobních údajů i v elektronické formě v rámci přenositelnosti údajů a opravu Vašich osobních údajů v případě, že údaje jsou nesprávné či nepřesné a nebo změnu či vymazání Vašich osobních údajů, a to za určitých okolností, které jsou stanoveny příslušnými právními předpisy. Systémy jsou testovány a analyzovány na bezpečnost a bezpečnostní incidenty a zajišťujeme prevenci dat a systému proti jejich neoprávněnému zneužití.

Právo na odvolání / udělení souhlasu

Pokud jsme obdrželi Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, Vy také máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání se provádí dle postupu o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Právo na souhlas, právo na odvolání, právo na výmaz, právo na opravu, právo na omezení zpracování dat, právo na přenositelnost, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, právo podat stížnost, změna zpracovávaných údajů lze sdělit také elektronicky na email: cz.rhb@cmail.cz , do předmětu doplňte oblast (kterou požadujete aktualizovat), datum a čas. Toto sdělení je pro nás závazné, bude respektováno a aktualizováno.

Popis cookie a analýza

Detailní popis a analýza cookies je k dispozici na webu. Cookie jsou referenční, statistické, marketingové a nutné kookies, které potřebujeme pro správné fungování webu. Cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté. Umožňují vhodnější procházení našich webů a zapamatovat si již během jedinné návštěvy a také soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich webů tím, že sledujeme jejich používání. Doporučujeme nejen soubory cookies neodmítat, neboť v opačném případě nebudou cookies fungovat přesně a chod web stránek se zpomalí.

Kdykoliv máte možnost změnit své nastavení nebo ho upravit. Viz. spodní část webu - zápatí.

Změny, úpravy a nastavení pravidel pro ochranu soukromí

Zákony a právní předpisy se mění a reagují v čase a potřeby situace. V případě aktualizací dat bude vydána nová verze. Stávající verze GDPR : GDPR_2018-25-05-B0 V případě nutných změn nebo zásahů do systému fungování nastaveného systému Vás vše oznámíme s dostatečným předstihem a nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon ČR a požádáme Vás o souhlas před uvedením takovýchto změn do praxe a fungování.

Záverečné ustanovení

Prosíme o přečtení a prostudování pravidel pro ochranu osobních údajů a soukromí a vzali na vědomí. Zároveň pravidelně kontrolujte verze GDPR, zda nedošlo ke změnám. Pravidla pro ochranu osobních údajů a soukromí byla změněna 25.5.2018.

KONTAKTNÍ INFORMACE

V případě požadavku, nesrovnalostí nebo jiného požadavku, prosíme, obraťte se elektronicky na oddělení ochrana osobních údajů/ochrana soukromí nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů v společnosti.
Kontakt: Sabolova.k@seznam.cz

Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu : www.cz-kvetzivota.cz


Centrum zdraví - květ života s.r.o. založeno v roce 2000 Cookies